Wesoła CiuchciaLaser fun
Regulamin placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku do lat  12
 2. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest od 3 lat do 12 lat
 3. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
 4. Rodzice mogą przebywać na sali zabaw (za wyjątkiem konstrukcji) wraz z Dziećmi, lub na własną odpowiedzialność, pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Potwierdzeniem prawa do przebywania na placu zabaw przez dziecko jest paragon z wpisaną godziną wejścia i imieniem dziecka. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych). 
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed przejściem przez bramkę wejściową nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
 8. Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach.
 9. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.
 10. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 11. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw.
 12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  - NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  - NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  - NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  - ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA  ZADŁAWIENIA
  - ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  - ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWÄ„ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
  - NA TRAMPOLINIE MOGĄ  PRZEBYWAĆ  TYLKO DWIE OSOBY/DZIECI
 14. Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 15. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Zabaw.
 16. Właściciel oraz personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 17. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 18. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności. 
 19. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 21. Na trampolinie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!!!

Regulamin Laser Fun

 1. Osoby przebywające na terenie Laser Fun zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników Laser Fun (Obsługa).
 2. Osoby przebywające na terenie Laser Fun zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Osoby przebywające na terenie Laser Fun zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
 4. Na terenie Laser Fun dozwolona jest wyłącznie konsumpcja artykułów w nim zakupionych. Obsługa może jednak w szczególnych wypadkach zezwolić na odstąpienie od tej zasady.
 5. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Laser Fun.
 6. Na terenie Laser Fun obowiązuje zakaz palenia. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych, oraz jakichkolwiek środków odurzających.
 7. Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Laser Fun po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 8. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby od 6 roku życia.
 9. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
 10. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 11. Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. W przypadku grupy osób małoletnich biorących udział w grze (Grupa) odpowiednią zgodę, powinna wyrazić osoba, której opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (Opiekun).
 13. Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości co do jego pełnoletności.
 14. Za podanie nieprawdy, bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry odpowiedzialność ponosi uczestnik gry (Gracz) lub, w wypadku Grupy -Opiekun.
 15. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze. O stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa.
 16. Obsługa ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.
 17. Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia.
 18. Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.
 19. Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).
 20. Gracz może opuścić Arenę dobrowolnie i w każdym czasie, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłaty.
 21. Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:
  – biegania oraz czołgania;
  – agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
  – fizycznego kontaktu między Graczami;
  – chwytania broni innego Gracza;
  – używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
  – wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
  – palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
  – wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.
 22. Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę..
 23. Na terenie zabronione jest używanie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 24. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.
 25. Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu Areny są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód.
 26. Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun
 27. Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Areny bez prawa zwrotu poniesionych kosztów opłaty.
 28. Obsługa ma prawo zamknięcia pewnych części areny z uwagi na bezpieczeństwo Graczy.
 29. Gracze Laser Fun wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmików wykonanych podczas ich obecności na terenie Laser Fun lub Wesołej Ciuchci ze swoim wizerunkiem na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Zapraszamy do bezpiecznej zabawy!

Najnowsze zdjęcia

Kontakt

Rodzinne Centrum Rozrywki
Wesoła Ciuchcia i Laser Fun
C.H. Atrium Mosty
lokal (I piętro)
ul.Tysiąclecia 2a
09-400 Płock

Masz pytania? Napisz do nas!

Przejdź do formularza Strzałka

Facebook
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Wesoła Ciuchcia. Projekt i wykonanie: Hedea.pl


Laser Fun

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.